Vi vill bidra till en hållbar värld genom en hållbar utveckling som uppfyller våra intressenters aktuella behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer.

 

HÅLLBARHET DELAS OFTA UPP I TRE KATEGORIER:

SOCIAL HÅLLBARHET

Vårda de mänskliga rättigheterna på lång sikt.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Hushålla med våra gemensamma resurser så att de räcker för framtida generationer.

EKONOMISK HÅLLBARHET

Ha en stabil ekonomi och kunna erbjuda en långsiktig kundkommunikation som garanterar ansvar för våra produkter och kundlöften. 

Vår koncerns vision är att vara ledande inom hållbarhet. För att nå det målet vidtar vi – tillsammans med våra kunder, leverantörer och andra parter i vår omgivning – medvetna åtgärder för att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi agerar även för en socialt hållbar utveckling på alla våra områden.

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

Vår koncern verkar kontinuerligt för att förbättra och utveckla alla processer inom företaget. Vi hanterar processer, ställer upp mål och gör upp handlingsplaner för uppföljning och förbättring. Inom hållbarhet utgår vi från en lista med hållbarhetsaspekter för att analysera potentiellt skadliga aktiviteter. Vi arbetar ständigt för att minimera de negativa effekterna på miljön.

 Nästa år har vi beslutat att fokusera på följande områden:

  • Energiförbrukning
  • Vattenförbrukning
  • Avfallshantering
  • Användning av kemikalier
  • Interna transporter
  • Våra totala utsläpp av CO2

SMART LOGISTIK

Miljömålen för företaget följs upp varje månad. Om det förekommer avvikelser analyserar vi dem och går till botten med vad som behöver göras och ibland korrigerar vi målen. Vi agerar för att minimera koldioxidutsläppen i samband med transporter. För att lyckas med det måste vi optimera vår logistik genom samlastning och komprimering av mängden varor till och från vår fabrik. Smartare logistiklösningar och mindre transporter gör stor skillnad. Vi har minskat transporterna av släpvagnar med hela 60 procent genom att leverera dem halvmonterade i stållådor i stället för färdigmonterade. Slutmonteringen äger rum nära kunden.

MILJÖVÄNLIGT BRÄNSLE

En viktig åtgärd som vi har vidtagit är att öka användningen av HVO100 i våra transporter i stället för vanlig diesel. HVO100 minskar utsläppen av CO2 med 80–90 procent.
Våra tjänstebilar och interna transporter (till exempel gaffeltruckar) körs för närvarande på en blandning av diesel och HVO100.
Ett långsiktigt mål är att minska våra CO2-utsläpp med 50 procent från 2010 till 2020. Vi kalkylerar effekten av uppvärmning, elektricitet, interna transporter och tjänstebilar.
Redan 2017 hade den minskat med 80 procent, så vi är på rätt väg. Nästa steg är att analysera logistiken mellan oss och våra företag i Europa och det kommer också att ge resultat.

UPPFÖRANDEKOD

Den sociala aspekten på hållbar utveckling har fått mer uppmärksamhet och kraft de senaste åren. Allt fler företag arbetar för – och vill bidra till – ett jämlikt och rättvist samhälle som är bra för alla. Vi tar vårt ansvar för detta genom att praktisera vår uppförandekod som förklarar de principer och policyer vi står för. De är baserade på FN:s Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. De innehåller också våra allmänna värderingar – hur vi agerar och beter oss. Inte bara som kollegor utan även i våra relationer till kunder, leverantörer och myndigheter.

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

Det är viktigt för oss att hålla en hög standard både vad gäller affärsetik och hållbarhet. Uppförandekoden för leverantörer är baserad på ovanstående principer och förklarar våra förväntningar på våra leverantörer. 
- Vi uppmuntrar våra leverantörer att utarbeta sin egen uppförandekod med liknande normer. Om en leverantör inte uppfyller våra förväntningar enligt Uppförandekoden för leverantörer uppmuntrar vi dem att göra förbättringar och gör regelbundna uppföljningar, säger Johan Hyltse.

PRODUKTUTVECKLING

Hållbarhet är en normal del av det dagliga arbetet. Produkterna i sig är starka och robusta, vilket gör att de är pålitliga i alla typer av väder, släpvagnar är knappast några slit-och-släng-produkter. En släpvagn håller sig i bra skick i flera decennier om den hanteras försiktigt. Vi eftersträvar alltid lång livslängd på våra släp. En av våra utmaningar är att minimera användningen av råvaror men ändå skapa en robust släpvagn. Vi vill också bygga släpvagnar som är lätta att demontera så att de blir enkla att återvinna.
- Vi har hållbarhet i åtanke även när vi utvecklar nya produkter. Vår ambition är att driva vårt företag med så liten miljöpåverkan som möjligt – både i det dagliga arbetet och i produktutvecklingen, säger Johan Hyltse.

HITTA DIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE

Här kan du köpa, serva och utrusta din släpvagn.

Hitta din närmaste ÅF här

Vi fyller 90 år!

Upptäck vårt arv. Det här är vår resa från våra rötter inom jordbruk till släpvagnar anpassade för modern användning.

Läs mer om vår historia